Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Medi 2020

Amser: 14.30 - 16.38
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/6428


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

Siân Gwenllian AS

Mike Hedges AS

Rhianon Passmore AS

Nick Ramsay AS

Mark Reckless AS

Tystion:

Julie James AS, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru

Tom Nicholls, Llywodraeth Cymru

Rob Owen, Llywodraeth Cymru

Simon White, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Buddsoddiad rhanbarthol ar ôl Brexit - 20 Gorffennaf 2020

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN 2 – Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at y Prif Weinidog: Ymchwiliad cyhoeddus i'r ymateb i bandemig y Coronafeirws yng Nghymru – 30 Gorffennaf 2020

</AI4>

<AI5>

2.3   PTN 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 27 Gorffennaf 2020

</AI5>

<AI6>

2.4   PTN 4 – Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2020-21

</AI6>

<AI7>

2.5   PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Gwybodaeth am y blaengynllunio ariannol ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol - 11 Awst 2020

</AI7>

<AI8>

2.6   PTN 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Diweddariad ar y symiau canlyniadol y mae Cymru wedi'u cael yn sgil Covid-19 - 19 Awst 2020

</AI8>

<AI9>

2.7   PTN 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Ymateb ariannol i Covid-19 - 5 Medi 2020

</AI9>

<AI10>

2.8   PTN 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Diweddariad ar gais ffurfiol Llywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU am ddatganoli rhagor o gymhwysedd trethi - 8 Medi 2020

</AI10>

<AI11>

3       Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol; Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Bil - Uwch Swyddog Ymchwil; Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth; a Rob Owen, Rheolwr Deddfwriaeth Rhentu Cartrefi ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth gyfathrebu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 

</AI11>

<AI12>

4       Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Sesiwn dystiolaeth

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Hewitt, Pennaeth Trethi a Deddfwriaeth a Dr Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd ar Reoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020.

 

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI13>

<AI14>

6       Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Trafod y dystiolaeth

6.1 Roedd y Pwyllgor yn fodlon â’r dystiolaeth a chytunodd i beidio â chyflwyno adroddiad ar y rheoliadau.

 

</AI14>

<AI15>

7       Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

7.1 Roedd y Pwyllgor yn fodlon â’r dystiolaeth a chytunodd i beidio â chyflwyno adroddiad ar y Bil.

 

</AI15>

<AI16>

8       Trafod y flaenraglen waith

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 

</AI16>

<AI17>

9       Gwaith ymgysylltu ar yr ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ymgysylltu â’r cyhoedd o ran yr Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol.

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>