Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Medi 2020

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i’w nodi

(14.30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2020

 

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Buddsoddiad Rhanbarthol ar ôl Brexit - 20 Gorffennaf 2020

                                                                                            (Tudalennau 4 - 9)

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN 2 – Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at y Prif Weinidog: Ymchwiliad cyhoeddus i'r ymateb i bandemig y Coronafeirws yng Nghymru – 30 Gorffennaf 2020

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth mewn perthynas â'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 27 Gorffennaf 2020

                                                                                        (Tudalennau 12 - 62)

</AI6>

<AI7>

2.4   PTN 4 – Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2020-21

                                                                                        (Tudalennau 63 - 78)

</AI7>

<AI8>

2.5   PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Gwybodaeth am y blaengynllunio ariannol ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol - 11 Awst 2020

                                                                                        (Tudalennau 79 - 80)

</AI8>

<AI9>

2.6   PTN 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Diweddariad ar y symiau canlyniadol y mae Cymru wedi'u cael yn sgil COVID-19 - 19 Awst 2020

                                                                                        (Tudalennau 81 - 85)

</AI9>

<AI10>

2.7   PTN 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Ymateb ariannol i Covid-19 - 5 Medi 2020

                                                                                        (Tudalennau 86 - 88)

</AI10>

<AI11>

2.8   PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diweddariad ar gais ffurfiol Llywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU am ddatganoli rhagor o gymhwysedd trethi - 8 Medi 2020

                                                                                                     (Tudalen 89)

</AI11>

<AI12>

3       Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(14.30-15.30)                                                                (Tudalennau 90 - 125)

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Bil - Uwch-swyddog Ymchwil

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth

Rob Owen, Rheolwr Deddfwriaeth Rhentu Cartrefi

 

Papurau ategol:

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

FIN(5)-15-20 P1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Ymateb i gwestiynau ar y Bil - 16 Gorffennaf 2020 

Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

</AI12>

<AI13>

Egwyl (15.30-15.35)

 

</AI13>

<AI14>

4       Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Sesiwn dystiolaeth

(15.35-16.15)                                                              (Tudalennau 126 - 133)

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Hewitt, Pennaeth Trethi a Deddfwriaeth

Dr Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd

 

Papurau ategol:

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020 

Memorandwm Esboniadol

FIN(5)-15-20 P2 - Cyngor cyfreithiol

Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI14>

<AI15>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.15)                                                                                                             

</AI15>

<AI16>

6       Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Trafod y dystiolaeth

(16.15-16.30)                                                                                                  

</AI16>

<AI17>

7       Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(16.30-16.45)                                                                                                  

</AI17>

<AI18>

8       Trafod y flaenraglen waith

(16.45-16.55)                                                              (Tudalennau 134 - 141)

Papurau ategol:

FIN(5)-15-20 P3 – Blaenraglen waith

 

</AI18>

<AI19>

9       Gwaith ymgysylltu ar yr ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol

(16.55-17.00)                                                              (Tudalennau 142 - 152)

Papurau ategol:

FIN(5)-15-20 P4 – Gwaith ymgysylltu ar yr ymchwiliad

 

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>