Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Awst 2020

Amser: 09.30 - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6427


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Helen Mary Jones AS (Cadeirydd dros dro)

Mick Antoniw AS

Alun Davies AS (yn lle John Griffiths AS)

Carwyn Jones AS

David Melding AS

Tystion:

Martin Shipton, National Union of Journalists (NUJ)

Alan Edmunds, Reach PLC

Paul Rowlands, Reach PLC

Pamela Morton, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd Alun Davies AS i'r cyfarfod a dywedodd fod ymddiheuriadau wedi dod i law gan John Griffiths AS.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Paul Rowland ac Alan Edmunds.

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Martin Shipton a Pamela Morton.

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i’w nodi

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

</AI5>

<AI6>

4.2   Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar effaith COVID-19 ar y celfyddydau

</AI6>

<AI7>

4.3   Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ar yr astudiaeth ddichonoldeb ynghylch cerddoriaeth

</AI7>

<AI8>

4.4   Gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru ar Gyllideb Atodol gyntaf 2020-21

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

6       Trafod y dystiolaeth

Cytunodd yr aelodau i gyhoeddi adroddiad byr ar effaith yr achosion o COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol. Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Reach plc ar y diswyddiadau a'r ad-drefnu arfaethedig yng Nghymru.

 

</AI10>

<AI11>

7       Ymchwiliad i effaith yr achosion o COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau: Trafod yr adroddiad drafft

Awgrymodd yr aelodau welliannau a dewis cytuno ar y drafft terfynol trwy ohebiaeth.

 

</AI11>

<AI12>

8       Ymchwiliad i henebion cyhoeddus: Y Cylch Gorchwyl Drafft

Awgrymodd yr aelodau welliannau a chytunwyd i gymeradwyo drafft terfynol y cylch gorchwyl trwy ohebiaeth.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>