Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09:30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1

09:30-10:30                                                                      (Tudalennau 1 - 57)

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies-Rees, Pennaeth Tribiwnlysoedd Cymru

 

CLA(5)-22-20 – Papur briffio

CLA(5)-22-20 - Papur 1 - Llythyr gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 26 Mehefin 2020

CLA(5)-22-20 - Papur 2 - Ail Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 29 Mehefin 2020

CLA(5)-22-20 - Papur 3 - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 9 Ebrill 2019

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

10:30-10:35                                                                                 (Tudalen 58)

CLA(5)-22-20 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft

 

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)568 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10:35-10:40                                                                                                    

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI9>

<AI10>

4.1   SL(5)572 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                        (Tudalennau 59 - 76)

CLA(5)-22-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-22-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-22-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-20 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig

</AI10>

<AI11>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

 

</AI11>

<AI12>

4.2   SL(5)570 – Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 77 - 93)

CLA(5)-22-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-22-20 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-22-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-20 – Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg at y Llywydd, 25 Mehefin 2020

</AI12>

<AI13>

4.3   SL(5)573 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

                                                                                      (Tudalennau 94 - 113)

CLA(5)-22-20 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-22-20 – Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)-22-20 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 3 Gorffennaf 2020

CLA(5)-22-20 – Papur 17 - Datganiad ysgrifenedig

</AI13>

<AI14>

5       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI15>

<AI16>

5.1   SL(5)569 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2020

                                                                                    (Tudalennau 114 - 124)

CLA(5)-22-20 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-22-20 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-22-20 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

</AI16>

<AI17>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI17>

<AI18>

6.1   WS-30C(5)162 - Rheoliad (UE) Rhif 2018/1724 Rheoliadau Rheoliad y Porth Digidol Unigol (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 125 - 129)

CLA(5)-22-20 – Papur 21 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-22-20 – Papur 22 – Sylwebaeth

</AI18>

<AI19>

6.2   WS-30C(5)163 - Rheoliadau Gwasanaethau a Chymwysterau Proffesiynol (Darpariaethau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 130 - 135)

CLA(5)-22-20 – Papur 23 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-22-20 – Papur 24 – Sylwebaeth

</AI19>

<AI20>

7       Papurau i’w nodi:

                                                                                                                          

</AI20>

<AI21>

7.1   Llythyr gan Bennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru - Craffu ar reoliadau Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

                                                                                    (Tudalennau 136 - 137)

CLA(5)-22-20 - Papur 25 - Llythyr gan Bennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, 3 Gorffennaf 2020

</AI21>

<AI22>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - gohebiaeth gan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf

                                                                                    (Tudalennau 138 - 139)

CLA(5)-22-20 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 3 Gorffennaf 2020.

</AI22>

<AI23>

7.3   Llythyr gan yr Aelod Seneddol Alex Chalk AS, yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder - data ynghylch mynediad at gyfiawnder

                                                                                    (Tudalennau 140 - 141)

CLA(5)-22-20 – Paper 27 – Llythyr gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder, 7 Gorffennaf 2020

</AI23>

<AI24>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

11:00                                                                                                               

</AI24>

<AI25>

9       Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru - trafod y dystiolaeth.

11.00-11.10                                                                                                    

</AI25>

<AI26>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

11.10-11.20                                                                (Tudalennau 142 - 174)

CLA(5)-22-20 – Papur 28 – Adroddiad drafft

</AI26>

<AI27>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

11.20-11.30                                                                (Tudalennau 175 - 201)

CLA(5)-22-20 – Papur 29 – Adroddiad drafft

</AI27>

<AI28>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth - trafod yr adroddiad drafft

11.30-11.40                                                                (Tudalennau 202 - 209)

CLA(5)-22-20 – Papur 30 – Adroddiad drafft

</AI28>

<AI29>

13    Y newid yng nghyfansoddiad Cymru - trafod y materion allweddol

11.40-12.00                                                                (Tudalennau 210 - 245)

CLA(5)-22-20 – Papur 31 – Papur materion allweddol

CLA(5)-22-20 - Papur 32 – Crynodeb o'r dystiolaeth

</AI29>

<AI30>

14    Diweddariad Brexit - fframweithiau cyffredin

12.00-12.10                                                                (Tudalennau 246 - 262)

CLA(5)-22-20 – Papur 33 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI30>

<AI31>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau

 

</AI31>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>