Cofnodion cryno - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd


Lleoliad:

Fideogynhadledd ar Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Mehefin 2020

Amser: 13.39 - 16.22
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6371


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Dawn Bowden AS (Cadeirydd)

Huw Irranca-Davies AS

Dai Lloyd AS

David J Rowlands AS

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Tom Lewis-White (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.2   Cytunodd yr aelodau y dylid penodi Huw Irranca-Davies AS yn Gadeirydd Dros Dro pe na bai'r Cadeirydd yn gallu gweithredu o ganlyniad i anawsterau technegol.

</AI1>

<AI2>

2       Trafod y materion allweddol

2.1   Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol mewn perthynas â’i ymchwiliadau, a chytunodd i geisio rhagor o dystiolaeth ysgrifenedig.

</AI2>

<AI3>

3       Ethol Senedd fwy amrywiol: tystiolaeth ysgrifenedig

3.1   Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1   Nodwyd y papurau.

</AI4>

<AI5>

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod nesaf y Pwyllgor

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>