Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mehefin 2020

Amser: 12.55 - 16.17
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/6351


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AS (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AS

Gareth Bennett AS

Vikki Howells AS

Delyth Jewell AS

Rhianon Passmore AS

Jenny Rathbone AS

Tystion:

Duncan Hamer, Llywodraeth Cymru

Sioned Evans, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Llywodraeth Cymru

Archwilio Cymru:

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.2 Dywedodd y Cadeirydd y byddai’n ymateb i Lywodraeth Cymru ynghylch addasiadau tai.

 

</AI2>

<AI3>

2a     Gohebiaeth: Diwyigio Etholiadol y Senedd  - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (15 Mai 2020)

</AI3>

<AI4>

2b     Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru (19 Mai 2020) (1 Mehefin 2020)

</AI4>

<AI5>

2c     Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (28 Mai 2020)

</AI5>

<AI6>

3       Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru;

3.1 Cafodd Andrew Slade, Sioned Evans, Duncan Hamer ac Emma Watkins eu holi gan yr Aelodau fel rhan o'u hymchwiliad i Gymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau a chanolbwyntiwyd yn benodol ar effaith economaidd Covid-19.

3.2 Cytunodd Andrew Slade i anfon gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am nifer o bwyntiau gweithredu.

3.3 Dywedodd y Cadeirydd wrth y tystion y byddai'n ysgrifennu atynt gan ofyn y cwestiynau na chafodd eu gofyn yn ystod y cyfarfod.

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

5       Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i roi barn y Pwyllgor.

 

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

6.1 Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 15 Mehefin 2020, bydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ'r Cyffredin yn trafod Trosolwg diweddar y Swyddfa Archwilio Genedlaethol o ymateb Llywodraeth y DU i bandemig COVID-19. Gwahoddwyd y Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau yn y cyswllt hwn.

6.1 Nododd yr Aelodau’r Adroddiad a’i drafod, a bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu i roi sylwadau erbyn i’r mater gael ei drafod yn eu cyfarfod.

 

</AI9>

<AI10>

7       Effeithlonrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

7.1 Yn amodol ar un ychwanegiad bach, cytunwyd ar yr adroddiad a bydd trefniadau i’w gyhoeddi ym mis Mehefin 2020. 

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>