Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mehefin 2020

Amser: 12.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

(Rhag-gyfarfod Preifat)

(13.00 - 13.30)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Papur(au) i’w nodi

(13.30 - 13.35)                                                                                                

</AI4>

<AI5>

2a     Gohebiaeth y Pwyllgor: Diwygio Etholiadol y Senedd – Llythyrau gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (15 Mai 2020)

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

</AI5>

<AI6>

2b     Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (19 Mai 2020)

                                                                                          (Tudalennau 5 - 15)

</AI6>

<AI7>

2c     Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (28 Mai 2020)

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

</AI7>

<AI8>

3       Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(13.35 - 15.00)                                                                (Tudalennau 19 - 59)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-13-20 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Sioned Evans – Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

Duncan Hamer – Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins – Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

 

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(15.00)                                                                                                             

Eitemau 5, 6 a 7

</AI9>

<AI10>

5       Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(15.00 - 15.40)                                                                                                

</AI10>

<AI11>

6       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

(15.40 - 16.00)                                                              (Tudalennau 60 - 102)

PAC(5)-13-20 Papur 2 – Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol - Trosolwg o ymateb llywodraeth y DU i bandemig COVID-19 (Mai 2020)

</AI11>

<AI12>

7       Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

(16.00 - 16.15)                                                            (Tudalennau 103 - 127)

PAC(5)-13-20 Papur 2 – adroddiad drafft

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>