Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 9 Mehefin 2020

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol

(13.00 - 13.30)

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc – gyda chynrychiolwyr nyrsio, pediatreg ac ymarferwyr cyffredinol

(13.30 - 14.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 22)

Dr David Tuthill, Swyddog Cymru - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant 

Lisa Turnbull, Cynghorwr Polisi Cyhoeddus – y Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Mair Hopkin, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig - Nodyn Crynodeb 1
CYPE(5)-15-20 - Papur 1 - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-20 - Papur 2 - Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 4

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Egwyl

(14.15 - 14.25)

</AI6>

<AI7>

4       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(14.25- 14.45)                                                                                                 

 

</AI7>

<AI8>

5       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc gyda chynrychiolwyr y trydydd sector

(14.45 - 15.30)                                                                (Tudalennau 23 - 44)

Simon Jones, Pennaeth Polisi a Dylanwadu – Mind Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Cymru - Papyrus

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru – Samariaid Cymru

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol – Meic Cymru

 

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur 3 - Mind Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-20 - Papur 4 - Papyrus (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-20 - Papur 5 - Samaritan (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-20 - Papur 6 - Meic Cymru (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 7

(15.30)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

Egwyl

(15.30 - 15.40)

</AI10>

<AI11>

7       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(15.40 - 16.00)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

8       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc gyda chynrychiolwyr seiciatreg a seicoleg

(16.00 - 16.45)                                                                (Tudalennau 45 - 63)

Dr Kirsty Fenton, Seiciatrydd ymgynghorol plant a'r glasoed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chadeirydd Cyfadran Seiciatreg Plant a'r Glasoed, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Dr Liz Gregory, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ac yn cynrychioli Seicolegwyr Cymwysedig yn y Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Iechyd

Dr Bethan Phillips, Seicolegydd Clinigol Arbenigol Iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chyd-gadeirydd yr Is-adran Seicoleg Glinigol yng Nghymru

 

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur 7 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-20 - Papur 8 - Cymdeithas Seicolegol Prydain (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

9       Papurau i’w nodi

(16.45)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI13>

<AI14>

9.1   Gwybodaeth ychwanegol gan NSPCC Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mai

                                                                                                     (Tudalen 64)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur i'w nodi 1 (Saesneg yn unig)

</AI14>

<AI15>

9.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - cais am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiynau tystiolaeth y Pwyllgor ar 18 Mai ynghylch effaith COVID-19 ar blant sy’n agored i niwed

                                                                                        (Tudalennau 65 - 66)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur i'w nodi 2

</AI15>

<AI16>

9.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gweithgareddau ymgysylltu a dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

                                                                                        (Tudalennau 67 - 69)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur i'w nodi 3

</AI16>

<AI17>

9.4   Llythyr gan y Gweinidog Addysg - ymateb i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 12 Mai yn gofyn am wybodaeth bellach ar effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc

                                                                                        (Tudalennau 70 - 76)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur i'w nodi 4

</AI17>

<AI18>

10    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.45)                                                                                                             

 

</AI18>

<AI19>

11    COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(16.45 - 16.55)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

12    Dull y Pwyllgor o ran y ddeddfwriaeth sydd ar ddod

(16.55 - 17.15)                                                                (Tudalennau 77 - 83)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-20 - Papur preifat

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>