Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Mai 2020

Amser: 12.30 - 13.26
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AS

Darren Millar AS

Siân Gwenllian AS

Caroline Jones AS

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Bethan Garwood, Dirprwy Glerc

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol ar gyfer eu cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Adborth o'r Cyfarfod Llawn yr wythnos diwethaf

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes fod cyflymder y cyfarfod wedi gwella llawer, oherwydd y terfynau amser newydd ar gyfer cyfraniadau ar ddatganiadau.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynyddu nifer yr Aelodau Plaid Cymru i 5 er mwyn rhoi gwell adlewyrchiad o faint cymharol grwpiau. Fel arall, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddilyn yr un fformat a gweithdrefnau ar gyfer cyfarfod yr wythnos hon.

 

Mewn ymateb i gais gan Sian Gwenllian, cytunodd y Llywydd i ystyried a ddylid galw Aelodau am yn ail i ofyn cwestiynau ar ddatganiadau. Nododd Darren Millar ei fod yn gwrthwynebu unrhyw newid.

 

Cwestiynau Amserol

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd yn gwneud penderfyniad ar unrhyw gwestiynau amserol a gyflwynir yr wythnos hon cyn gynted â phosibl ar ôl y terfyn amser am 6.00pm, ac y bydd yr Aelodau a'r llywodraeth yn cael eu hysbysu'r noson honno.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gymryd y Cwestiynau Amserol ar ôl datganiad y Prif Weinidog. Bydd unrhyw Weinidogion sy'n bresennol i ateb cwestiynau amserol yn unig yn ychwanegol at ddyraniad arferol Llafur / llywodraeth.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i barhau â'r arfer o beidio â gofyn unrhyw gwestiynau ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

Gofynnodd y Pwyllgor Busnes i swyddogion am bapur ar opsiynau ar gyfer datblygu busnes y Cyfarfod Llawn dros yr wythnosau nesaf.

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod dwy set o reoliadau wedi'u hychwanegu at Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf:

 

Dydd Mercher 20 Mai 2020

 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 (30 Munud)

·         Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020 (15 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor i drefnu Cwestiynau Amserol bob wythnos am y dyfodol agos.

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Y Cyfarfod Llawn

</AI6>

<AI7>

4.1   Cais i amserlennu dadl ar NNDM7321.

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cynnig a chytunwyd mai'r Pwyllgor Busnes yw'r fforwm priodol i werthuso'r ffyrdd mwyaf effeithiol o barhau i graffu yn y sefyllfa bresennol. Daethant i'r casgliad hefyd mai'r defnydd gorau o amser y Cyfarfod Llawn ar hyn o bryd yw craffu ar faterion Covid-19. Felly ni fyddent yn trefnu amser i drafod y cynnig.

 

 

</AI7>

<AI8>

5       Deddfwriaeth

</AI8>

<AI9>

5.1   Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Tân a'r Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, a chytuno ar ddyddiad cau ar gyfer adrodd yn ddiweddarach.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Diogelwch Tân i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd ar 18 Mehefin 2020.

 

 

 

</AI9>

<AI10>

5.2   Llythyr gan y Prif Weinidog

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

 

 

</AI10>

<AI11>

5.3   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020.

 

</AI11>

<AI12>

6       Pwyllgorau

</AI12>

<AI13>

6.1   Amserlen y Pwyllgorau

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr amserlen ddrafft ar gyfer y pwyllgorau, a chytuno arni.

 

 

</AI13>

<AI14>

Unrhyw Fater Arall

Cwestiynau Ysgrifenedig

 

Cododd Darren Millar y mater o oedi parhaus wrth gael ymatebion y llywodraeth i gwestiynau ysgrifenedig, er y bu rhywfaint o welliant yn sylwedd yr ymatebion. 

 

Newid enw

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes na fydd yr ohebiaeth, o ystyried yr amgylchiadau, yn tynnu sylw ac y bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyhoeddi fore Mercher.

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>