Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Drwy Fideo-gynhadledd

Dyddiad: Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020

Amser: 13.30 - 14.13
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Siân Gwenllian

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Bethan Garwood, Dirprwy Clerk

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfodydd ar gyfer eu cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai'r Cyfarfod Llawn yn cael ei gynnal ddydd Mercher nesaf am 2pm, yn amodol ar gadarnhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch argaeledd Gweinidogion. Byddai'r cyfarfod ar ffurf 'Senedd Frys' gyda llai o bresenoldeb yn unol â'r cytundebau rhwng y grwpiau. Cytunwyd y byddai'r cyfarfod yn cael ei gynnal yn rhithiol, trwy gynhadledd fideo, ac y byddai'n cael ei gadw mor fyr â phosibl. I'r perwyl hwn, cytunodd y Trefnydd y byddai'r amser ar gyfer pob datganiad yn cael ei gyfyngu i 30 munud. Byddai unrhyw bleidleisiau yr oedd angen eu cynnal yn bleidleisiau wedi'u pwysoli ac yn ôl rhestr bresenoldeb. Cytunwyd y byddai hwn yn gyfarfod ffurfiol o'r Cynulliad, yn ddarostyngedig i Reolau Sefydlog fel arfer, ac felly'n gyfystyr â thrafodion y Cynulliad at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganfod pa Aelodau fydd yn bresennol cyn gynted â phosibl, fel y gellir cynnal prawf TGCh. Gofynwyd i'r Llywydd gysylltu â'r pedwar Aelod annibynnol ynghylch y cyfarfod.

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Gofynnodd Darren Millar i’r Trefnydd amserlennu datganiad gan y Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar ymateb ei hadran i Covid-19. Cadarnhaodd y Trefnydd y byddai datganiad o’r fath yn y Cyfarfod Llawn nesaf.

</AI5>

<AI6>

4       Busnes y Cynulliad

</AI6>

<AI7>

4.1   Penderfyniadau yn codi o weithdrefnau brys

Yn y cyfarfod yr wythnos diwethaf, cytunodd y Rheolwyr Busnes i argymell creu Rheol Sefydlog 34 newydd, i ddarparu ar gyfer gweithdrefnau brys yn ymwneud â pharhad busnes yn ystod y sefyllfa bresennol. Cytunodd y Cynulliad i'r Rheol Sefydlog newydd ddydd Mawrth, a gwnaeth y Pwyllgor Busnes y penderfyniadau canlynol yn unol â'r darpariaethau newydd:

 

Pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn a Cworwm:

 

Mae Rheolau Sefydlog 34.9 a 34.10 yn darparu ar gyfer pleidleisio wedi'i bwysoli yn y Cyfarfod Llawn, a chworwm gostyngedig o 4. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai unrhyw bleidleisiau yn y Cyfarfod Llawn barhau ar y sail hon nes bydd hysbysiad pellach.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, lle defnyddir pleidleisio wedi'i bwysoli, y cynhelir y pleidleisiau trwy alw rhestr bresenoldeb, am resymau'n ymwneud ag ymarferoldeb a thryloywder.

 

Hygyrchedd y Cyfarfod Llawn:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, ar gyfer cyfarfodydd rhithwir, y dylid llacio'r gofyniad i ddarlledu yn unol â Rheol Sefydlog 34.16. Fodd bynnag, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid sicrhau bod recordiad o'r cyfarfod ar gael trwy sianeli darlledu arferol y Cynulliad cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod, a bod cofnod o'r trafodion yn cael ei gyhoeddi fel arfer.

 

Cwestiynau Llafar y Cynulliad:

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.18, cytunodd y Pwyllgor Busnes na ddylid trefnu unrhyw Gwestiynau Llafar y Cynulliad nes y rhoddir hysbysiad pellach.

 

Ystyried Offerynnau Statudol:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn cael eu datgymhwyso ac y byddai'r Cynulliad yn ymgymryd ag unrhyw swyddogaethau perthnasol hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach. Bydd swyddogion yn darparu nodyn ar sut y bydd hyn yn gweithio'n ymarferol ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 

 

 

</AI7>

<AI8>

5       Deddfwriaeth

</AI8>

<AI9>

5.1   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes beidio â gosod amserlen ar gyfer ystyried y rheoliadau hyn.

 

</AI9>

<AI10>

6       Unrhyw fater arall

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad:

 

Yng ngoleuni'r cynnydd yn nifer y cwestiynau ysgrifenedig a gyflwynwyd, mynegodd y Llywydd ei bwriad i arfer disgresiwn o ran y nifer o Gwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a dderbynnir, yn unol â Rheol Sefydlog 14.4, ac y byddai'n cyfyngu nifer y Cwestiynau Ysgrifenedig i uchafswm o 10 yr wythnos i bob Aelod ar unwaith.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>