Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 23 Mawrth 2020

Amser: 17.10 - 19.00
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Siân Gwenllian

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Siân Wilkins (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Bethan Garwood

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol (17.03.20)

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Cofnodion y cyfarfod blaenorol (18.03.20)

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

</AI3>

<AI4>

3       Trefn Busnes

</AI4>

<AI5>

3.1   Busnes yr Wythnos Hon

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd y cynnig i atal Rheolau Sefydlog ar ddechrau’r cyfarfod yn caniatau i gwestiynau Gweinidogol beidio â chael eu gofyn – mae Gweinidogion, yn hytrach, wedi cytuno i ddarparu atebion ysgrifenedig. Bydd y cynnig hefyd yn caniatau i fusnes a amserlenwyd ar gyfer dydd Mercher gael ei drafod dydd Mawrth.

 

Dywedodd y Trefnydd hefyd wrth y Rheolwyr Busnes fod angen i’r Gweinidog Addysg fynd i gyfarfod pedairochrog, felly mae’r llywodraeth wedi cyfnewid ei Datganiad hi â Datganiad y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Awgrymodd hefyd y dylid cynnwys egwyl i gael cinio yn ystod busnes dydd Mawrth.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes na fydd seddi penodol ar gyfer cyfarfod dydd Mawrth, er mwyn caniatáu ymbellhau cymdeithasol yn y Siambr. Dywedodd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd nad oedd am gael mwy na hanner cant y cant o’r Aelodau yn y Siambr ar unrhyw un adeg. Caiff yr Aelodau eu hannog i ganfod sedd yn agos at eu sedd benodedig o fewn eu grŵp plaid os yn bosibl. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddent yn darwahanu’r cyfnod pleidleisio fel nad oedd angen i’r holl Aelodau fod yn y Siambr ar yr un pryd.

 

Cytunodd y Llywydd i gynnig y caiff cynigion Cyfnod 1 a Phenderfyniad Ariannol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) eu grwpio ar gyfer y ddadl a’r bleidlais.

 

Dyweodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd na fydd yn derbyn unrhyw Gwestiynau Amserol, gan ei bod o’r farn y gellir codi’r holl faterion naill ai o dan y Cwestiynau i’r Prif Weinidog neu ddatganiadau perthnasol.

 

Dydd Mawrth

 

·         Bydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 10am.

 

·         Ni fydd y Cyfarfod Llawn yn debygol o barhau y tu hwnt i 18.10pm.

 

Dydd Mercher

 

Nid oes unrhyw fusnes dydd Mercher.

 

</AI5>

<AI6>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae’r Trefnydd wedi tynnu popeth oddi ar amserlen busnes y llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf, ac eithrio Cwestiynau i’r Prif Weinidog, Cwestiynau i’r Gweinidogion a’r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes er mwyn canolbwyntio ar eitemau’n ymwneud â COVID-19.

 

</AI6>

<AI7>

3.3   Amserlen busnes y Cynulliad am y tair wythnos nesaf

Trafododd y Rheolwyr Busnes hyn o dan eitem 4. 

</AI7>

<AI8>

4       Busnes y Cynulliad

</AI8>

<AI9>

4.1   Busnes y Cynulliad

Er mwyn hwyluso busnes hanfodol yn ystod yr achosion o COVID-19, roedd y mwyafrif o Reolwyr Busnes o blaid Senedd frys lai ar gyfer cyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bwysoli pleidleisiau, ar fodel y Pwyllgor Busnes. Cytunodd y Rheolwyr Busnes  i weithio gyda’u grwpiau er mwyn lleihau niferoedd ymhellach (6 llywodraeth, 3 Ceidwadwyr, 2 Plaid Cymru, 1 Brexit), a lleihau’r cworwm ar gyfer y Cyfarfod Llawn i 4. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell bod angen diwygio’r Rheolau Sefydlog er mwyn hwyluso’r holl benderfyniadau hyn, a chrynhoi’r holl Reolau Sefydlog newydd a brys cyfredol mewn un Rheol Sefydlog newydd Rhif 34.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai’r Llywydd ysgrifennu at aelodau annibynnol yn eu hysbysu bod y grwpiau gwleidyddol bellach yn dogni ar bresenoldeb yn y Cyfarfod Llawn, a’u hanog i ddilyn y drefn honno. Bydd y Llywydd hefyd yn nodi y bydd yn galw Aelodau annibynnol yn gymesur â’u cynrychiolaeth.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganslo toriad y Pasg, a threfnu Cyfarfod Llawn bob dydd Mawrth am y dyfodol agos; y Pwyllgor Busnes fydd yn penderfynu bob dydd Gwener cyn hynny a fydd pob Cyfarfod Llawn yn cael ei gynnal. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell atal y rhannau hynny o’r Rheolau Sefydlog sy’n ei gwneud yn ofynnol i Gwestiynau i’r Prif Weinidog, Cwestiynau Llafar i’r holl Weinidogion a Chwestiynau i’r Comisiwn gael eu cynnal bob wythnos / pedair wythnos. Ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar y Cwestiynau Ysgrifenedig, ond bydd hyn yn cael ei adolygu.

 

Gofynnodd y Llywydd i swyddogion ganfod a fyddai’n bosibl cynnal cyfarfod brys o’r Senedd o bell.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell newidiadau i’r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu’r Llywydd i alw’r Senedd yn ôl gyda chytundeb y Pwyllgor Busnes.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell newidiadau i’r Rheolau Sefydlog er mwyn dileu’r gofyniad i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ystyried offerynnau statudol a chyflwyno adroddiad arnynt. Gallai’r Senedd frys drafod unrhyw wybodaeth y byddai’r Pwyllgor wedi’i gael fel arfer gan swyddogion. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd na ddylai’r pwyllgorau gwrdd bellach.

 

</AI9>

<AI10>

4.2   Trefniadau Cyflwyno dros Doriad y Pasg

Gan fod y Pwyllgor Busnes wedi cytuno i ganslo Toriad y Pasg, ni thrafodwyd y papur.

 

</AI10>

<AI11>

5       Deddfwriaeth

</AI11>

<AI12>

5.1   Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Coronafeirws

Ni chyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Cynnig i gael ei graffu gan bwyllgor, oherwydd y cyflymder y disgwylir i’r Bil gael ei gyflwyno drwy’r cyfnodau yn Senedd y DU. Nododd y Rheolwyr Busnes y bydd Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gyflwyno i’w ystyried yn y Cyfarfod Llawn yfory.

 

</AI12>

<AI13>

6       Unrhyw Fusnes arall

Deddfwriaeth y llywodraeth

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Rheolwyr Bunses am raglen ddeddfwriaethol y llywodraeth.

 

Y ddwy brif flaenoriaeth yw’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

 

Bydd y llywodraeth yn ystyried yr amserlenni ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru); bydd yr olaf yn cael ei anfon i gael penderfyniad y Llywydd fel y bwriadwyd.

 

Efallai mai lle’r llywodraeth nesaf fydd cyflwyno’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol – bydd y llywodraeth yn ceisio ymgynghori ar Fil drafft. Caiff y gwaith craffu ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau a’r Bil Gwasanaethau Bysiau eu hatal dros dro a bydd y llywodraeth yn ailystyried yn y dyfodol.

 

Bydd y llywodraeth yn blaenoriaethu is-ddeddfwriaeth i ymateb i COVID-19 a phontio Ewropeaidd, yn ogystal ag unrhyw rai sy’n gyfreithiol angenrheidiol.

 

Bydd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yn parhau i gael eu hystyried os yn bosibl.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>