Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 18 Mawrth 2020

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6265


269

------

<AI1>

1       Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-3 a 5-9. Cafodd cwestiynau 3 a 7 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI1>

<AI2>

2       Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3, 4, 6, 8, 10 ac 11. Tynnwyd cwestiynau 2, 5 a 7 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 9. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 3.

</AI2>

<AI3>

3       Cwestiynau Amserol

Dechreuodd yr eitem am 14.49

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cymorth i fusnesau a'r economi a wnaed ar 17 Mawrth 2020?

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig i atal Reolau Sefydlog

Dechreuodd yr eitem am 14.49

NNDM7309 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a'r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r eitem fusnes nesaf gael ei hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NNDM7310 Elin Jones (Ceredigion)

 Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy’n deillio o newid enw’r sefydliad’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020; a

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i ddiwygio’r  Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi y bydd y newidiadau yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig i newid enw'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NNDM7311 Elin Jones (Ceredigion)

 Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

1. Yn cytuno i newid enw a chylch gwaith Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd.

2. Yn nodi y bydd y newid yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI6>

<AI7>

7       Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

Dechreuodd yr eitem am 15.22

NNDM7312 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Busnes y Cynulliad ac Amgylchiadau Eithriadol' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ac y byddant yn peidio â chael effaith pan gaiff y Cynulliad hwn ei ddiddymu.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI7>

<AI8>

8       Cynnig i ethol Cadeirydd Dros Dro a Llywydd Dros Dro dynodedig

Dechreuodd yr eitem am 15.30

NNDM7313 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24D, yn ethol David Melding yn Gadeirydd Dros Dro o dan y telerau a bennir o dan Reol Sefydlog 6.24E.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24A, yn ethol David Melding yn Llywydd Dros Dro dynodedig 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI8>

<AI9>

9       Datganiadau 90 Eiliad - WEDI'I OHIRIO

Gohiriwyd yr eitem hon.

</AI9>

<AI10>

10    Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad - WEDI'I OHIRIO

Gohiriwyd yr eitem hon.

</AI10>

<AI11>

11    Dadl ar Ddeiseb P-05-912 - Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl - WEDI'I OHIRIO

Gohiriwyd yr eitem hon.

</AI11>

<AI12>

12    Dadl Plaid Brexit - Creulondeb i Anifeiliaid - WEDI'I OHIRIO

Gohiriwyd yr eitem hon.

</AI12>

<AI13>

13    Cyfnod pleidleisio

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio

</AI13>

<AI14>

14    Dadl Fer - TYNNWYD YN ÔL

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 15.32

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>