Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Mai 2020

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 26)

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Briff ymchwil

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

(10.30)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.30-10.40)

 

</AI6>

<AI7>

4       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(10.40-11.00)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

5       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

(11.00-12.30)                                                                  (Tudalennau 27 - 46)

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cyfarwyddwr Aur)

 

Mark Polin, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Simon Dean, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cyfarwyddwr Aur).

 

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 2 - Conffederasiwn GIG Cymru

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.30)                                                                                                             

</AI9>

<AI10>

7       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(12.30-12.40)                                                                                                  

</AI10>

<AI11>

8       Blaenraglen Waith

(12.40-13.00)                                                                  (Tudalennau 47 - 50)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>