Cofnodion cryno - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 19 Mai 2020

Amser: 13.42 - 14.24
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Dawn Bowden AS (Cadeirydd)

Huw Irranca-Davies AS

Dai Lloyd AS

David J Rowlands AS

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Stephen Aldhouse (Ail Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Tom Lewis-White (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2   Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.3   Yn unol â Rheol Sefydlog 34.20, dywedodd y Cadeirydd fod Comisiwn y Senedd wedi penderfynu ei bod yn anymarferol darlledu'r trafodion.

1.4   Cytunodd yr Aelodau y dylid apwyntio fel Huw Irranca-Davies AS fel Cadeirydd Dros Dro os digwydd i’r Cadeirydd fethu cadeirio o ganlyniad i anawsterau technegol.

1.5   Nododd y Cadeirydd mai dyma oedd cyfarfod olaf Stephen Aldhouse fel Ail Glerc, ac estynnodd ddiolch iddo am ei gyfraniad at waith y Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a chyfarfod nesaf y Pwyllgor

2.1   Derbyniwyd y cynnig.

</AI2>

<AI3>

3       Blaenraglen waith

3.1   Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i'w nodi

4.1   Nodwyd y papurau.

</AI4>

<AI5>

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>