Agenda - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Chwefror 2020

Amser: 10.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwygio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(10.15–10.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Ethol Cynulliad mwy amrywiol – sesiwn dystiolaeth ar rannu swyddi

(10.30–12.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 40)

Yr Athro Sarah Childs, Birkbeck, Prifysgol Llundain

Y Cynghorydd Mary Sherwood, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Dr bob Watt

Dogfennau atodol:

CAER(5)-4-20 Papur 1 – Briff ymchwil [Saesneg yn unig]
CAER(5)-4-20 Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cynghorydd Mary Sherwood (cyflwynwyd yn wreiddiol i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol fel rhan o'i ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol) [Saesneg yn unig]


</AI3>

<AI4>

3Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3.1   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

                                                                                        (Tudalennau 41 - 43)

Dogfennau atodol:

CAER(5)-4-20 Papur i'w nodi 1 [Saesneg yn unig]

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyrau gan Gadeiryddion pwyllgorau ar gapasiti'r Cynulliad:

Papur i’w nodi

Pwyllgor

Tudalennau

Papur i’w nodi 2

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

44

Papur i’w nodi 3

Y Pwyllgor Deisebau

45-46

Papur i’w nodi 4

Y Pwyllgor Cyllid

47-48

Papur i’w nodi 5

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

49-54

Papur i’w nodi 6

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

55-58

Papur i’w nodi 7

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

69-60

Papur i’w nodi 8

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

61

Papur i’w nodi 9

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

62-63

Papur i’w nodi 10

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

64-65

Papur i’w nodi 11

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

66-68

Papur i’w nodi 12

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

69

 

3.3   Llythyr gan y Llywydd gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019 – 27 Ionawr 2020

                                                                                        (Tudalennau 70 - 98)

Dogfennau atodol:

CAER(5)-4-20 Papur i'w nodi 13

</AI17>

<AI18>

4       Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, a'r cyfarfodydd ar 24 Chwefror a 2 Mawrth

(12.00)                                                                                                             

</AI18>

<AI19>

5       Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar ar rannu swyddi

(12.00–12.15)                                                                                                  

</AI19>

<AI20>

6       Systemau a ffiniau etholiadol – y dull o weithredu'r ymchwiliad

(12.15–12.25)                                                                (Tudalennau 99 - 105)

Dogfennau atodol:

CAER(5)-4-20 Papur 3 – Amserlen arfaethedig o dystion [Saesneg yn unig]
CAER(5)-4-20 Papur 4 – Ymweliad y pwyllgor [Saesneg yn unig]

</AI20>

<AI21>

7       Blaenraglen waith

(12.25–12.35)                                                              (Tudalennau 106 - 112)

Dogfennau atodol:

CAER(5)-4-20 Papur 5 – Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>