Cofnodion cryno - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Ionawr 2020

Amser: 09.15 - 10.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6028


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dawn Bowden AC (Cadeirydd)

Huw Irranca-Davies AC

Dai Lloyd AC (yn dirprwyo ar ran Delyth Jewell AC)

David J Rowlands AC

Tystion:

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Lisa James, Llywodraeth Cymru

Elaina Chamberlain, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Stephen Aldhouse (Ail Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Tom Lewis-White (Ymchwilydd)

 


<AI1>

1Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AC; dirprwyodd Dai Lloyd AC ar ei rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Ethol Cynulliad mwy amrywiol – sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog.

2.2   Cytunodd y Gweinidog i:

i.      ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach yn dilyn ystyriaeth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol o’r trawsgrifiad; a

ii.     darparu crynodeb o faterion a godwyd yn ystod trafodaethau â llywodraeth leol ynghylch galluogi cynghorwyr i gymryd ym musnes cynghorau o bell.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i'w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan y Llywydd – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019

3.1   Nodwyd y papur.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1   Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

5.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Capasiti’r Cynulliad – ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law yn y digwyddiad trafod gyda rhanddeiliaid ar 6 Ionawr 2020

6.1   Ystyriodd y Pwyllgor nodyn ysgrifenedig ar y materion a godwyd yn ystod ei ddigwyddiad trafod â rhanddeiliaid ar gapasti’r Cynulliad, a chytunwyd i’w gyhoeddi.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>