Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019

Amser: 08.30 - 08.41
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 -

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diweddariad Blynyddol ar Ddiwygio Cyllid Llywodraeth Leol (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) (15 munud) - tynnwyd yn ôl

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 -

 

 

</AI6>

<AI7>

4       Pwyllgorau

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar gais y Pwyllgor i gynnal cyfarfod y tu allan i'w amser arferol ar yr amserlen.

</AI8>

<AI9>

5       Rheolau Sefydlog

</AI9>

<AI10>

5.1   Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad i leihau nifer y Cwestiynau Llafar sy'n ymddangos ar agenda'r Cyfarfod Llawn o 15 i 12, ac i ddiweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

Cytunwyd hefyd i gynnig y newid i Reol Sefydlog 12.63 i wneud y gostyngiad yn y nifer o weithiau y gall Aelod fynd i mewn i'r bleidlais ar gyfer Cwestiynau Llafar Gweinidogol yn barhaol o ddwywaith i unwaith, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

Mae Rheolwyr Busnes yn fodlon i'r Aelodau barhau i allu cyflwyno dau Gwestiwn Llafar i'r Cwnsler Cyffredinol yn ei rôl fel swyddog cyfreithiol.

 

Cytunwyd hefyd i leihau nifer yr Aelodau a ddewisir yn y bleidlais gychwynnol o 20 i 16, a diweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

</AI10>

<AI11>

5.2   Papur i'w nodi - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr yn nodi sylwadau'r Pwyllgor ar Reol Sefydlog Biliau Cydgrynhoi arfaethedig.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>