Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Mawrth 2020

Amser: 09.03 - 11.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5983


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Siân Gwenllian AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Athro Kent Matthews, Ysgol Fusnes Caerdydd

Dr Long Zhou, Ysgol Fusnes Caerdydd

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Anna Adams, Llywodraeth Cymru

Tom Nicholls, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Georgina Owen (Ail Glerc)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Treth Tir Gwag - 3 Mawrth 2020

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 4 Mawrth 2020

</AI4>

<AI5>

3       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn ar effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: yr Athro Kent Matthews, athro bancio a chyllid Syr Julian Hodge, Ysgol Fusnes Caerdydd; a Dr Long Zhou, myfyriwr ymchwil, Ysgol Fusnes Caerdydd.

</AI5>

<AI6>

4       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 5

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn ar effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Anna Adams, dirprwy gyfarwyddwr, pennaeth polisi strategaeth treth ac ymgysylltu, Llywodraeth Cymru; a Tom Nicholls, cynghorydd economaidd, Llywodraeth Cymru.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu manylion ynghylch nifer y rhai a gyflogir yn y sector cyhoeddus sy'n talu’r gyfradd uwch o dreth incwm yng Nghymru.

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>