Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Ionawr 2020

Amser: 09.30 - 12.09
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5919


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Debbie Harteveld, Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru

Will McLean, Cyngor Sir Fynwy

Louise Blatchford, Consortiwm Canolbarth y De Gwasanaeth Addysg ar y Cyd

Sue Walker, Cyngor Sir Merthyr Tudful

Andi Morgan, Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

Arwyn Thomas, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE)

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2       Gwella ysgolion a chodi safonau - Sesiwn dystiolaeth gyda'r Consortia Addysg Rhanbarthol

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gonsortia Addysg Rhanbarthol: y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru a Chonsortiwm Canolbarth y De.

2.2 Oherwydd diffyg amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau heb eu gofyn yn cael eu hanfon at y Consortia er mwyn iddynt ymateb yn ysgrifenedig.

 

</AI2>

<AI3>

3       Gwella ysgolion a chodi safonau - Sesiwn dystiolaeth gyda'r Consortia Addysg Rhanbarthol

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ian Roberts, Cyfarwyddwr Arweiniol - GwE a Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Arweiniol - ERW

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gonsortia Addysg Rhanbarthol GwE ac ERW.

3.3 Cytunodd ERW i ddarparu dadansoddiad fesul awdurdod lleol o'r £250,000 y mae’n ei gael yn 2019-20 gan ei awdurdodau lleol.

3.4 Oherwydd diffyg amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau heb eu gofyn yn cael eu hanfon at y Consortia er mwyn iddynt ymateb yn ysgrifenedig.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

6       Gwella ysgolion a chodi safonau - Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

</AI10>

<AI11>

7       Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar ddiwygio etholiadol y Cynulliad - goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr, gan gytuno y byddai ymateb drafft yn cael ei rannu ag Aelodau er mwyn iddynt gytuno arno.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>