Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Ionawr 2020

Amser: 13.29 - 14.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5893


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Dai Lloyd AC (yn lle Delyth Jewell AC)

Tystion:

Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sara Moran (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell. Dirprwyodd Dai Lloyd ar ei rhan.

1.3     Cafwyd ymddiheuriadau gan Mandy Jones.

1.4     Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru, a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

2.1     Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Materion Allanol Senedd yr Alban at y Cadeirydd ynghylch Bil yr UE (Cytundeb Ymadael) - 16 Ionawr 2020

3.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

</AI4>

<AI5>

3.2   Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ‘Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol: blaenoriaethau negodi i Gymru’ - 20 Ionawr 2020

3.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - 21 Ionawr 2020

3.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 23 Ionawr 2020

3.4.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

5       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

5.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

6       Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

6.1        Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r cytundebau a ganlyn:

6.1.1   y DU/Swistir: Transitional Agreement on Social Security for a Temporary Period following the Withdrawal of the UK, ac

6.1.2   Economic Partnership Agreement between the Southern African Customs Union and Mozambique and the UK.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>