Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020

Amser: 09.15 - 09.31
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5877


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Carwyn Jones AC

Helen Mary Jones AC (yn lle Dai Lloyd AC)

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Sarah Sargent (Ail Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC. Roedd Helen Mary Jones AC yn bresennol fel dirprwy.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)517 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)514 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI5>

<AI6>

3.2   SL(5)518 – Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI6>

<AI7>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI7>

<AI8>

4.1   SL(5)515 – Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad i nodi materion sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

</AI8>

<AI9>

4.2   SL(5)519 – Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad i nodi materion sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

</AI9>

<AI10>

5       Bil Coronafeirws Llywodraeth y DU

Nododd y Pwyllgor fod Llywodraeth y DU bellach wedi gosod ei Bil Coronafeirws, ac y byddai dadl ar gynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn y prynhawn hwnnw.

</AI10>

<AI11>

6       Papurau i'w nodi

</AI11>

<AI12>

6.1   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

</AI12>

<AI13>

6.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd, gan ychwanegu y byddai’n trafod Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI13>

<AI14>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI14>

<AI15>

8       Trafod offerynnau statudol

Rhoddodd y Clerc y wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am yr offerynnau statudol a osodwyd gerbron y Cynulliad ond sydd heb eu trafod gan y Pwyllgor eto. Hefyd, trafododd y Pwyllgor rai opsiynau ar gyfer ei ddull o graffu ar offerynnau statudol o dan yr amgylchiadau eithriadol presennol.

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>