Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

09:15                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

09.15-09.20                                                                                   (Tudalen 1)

CLA(5)-11-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)517 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

09.20-09.25                                                                                                    

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)514 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 2 - 130)

CLA(5)-11-20 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-11-20 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-11-20 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(5)518 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020

                                                                                    (Tudalennau 131 - 141)

CLA(5)-11-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-11-20 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-11-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

09.25-09.30                                                                                                    

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(5)515 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                    (Tudalennau 142 - 152)

CLA(5)-11-20 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-11-20 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-11-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

</AI11>

<AI12>

4.2   SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                    (Tudalennau 153 - 165)

CLA(5)-11-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-11-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-11-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

</AI12>

<AI13>

5       UK Government Coronavirus Bill

09.30-09.35                                                                                                    

Coronavirus Bill

</AI13>

<AI14>

6       Papurau i'w nodi

09.35-09.40                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

6.1   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)

                                                                                    (Tudalennau 166 - 226)

CLA(5)-11-20 – Papur 14 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 16 Mawrth 2020

CLA(5)-11-20 – Papur 15 – Datganiad ysgrifenedig

</AI15>

<AI16>

6.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020

                                                                                                   (Tudalen 227)

CLA(5)-11-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 17 Mawrth 2020

</AI16>

<AI17>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

09.40                                                                                                               

</AI17>

<AI18>

8       Trafod offerynnau statudol

09.40-09.45                                                                (Tudalennau 228 - 230)

CLA(5)-11-20 – Papur 17 – Trafod offerynnau statudol

</AI18>

<AI19>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 20 Ebrill 2020

 

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>