Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Chwefror 2020

Amser: 14.30 - 14.56
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5873


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Carwyn Jones AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Rachael Davies (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Rhiannon Lewis (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, ac mewn perthynas â'r pwyntiau adrodd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at bwysigrwydd gwybodaeth gyflawn a chywir at ddibenion mynediad at ddeddfwriaeth.

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)500 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, ac mewn perthynas â'r trydydd pwynt adrodd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol.

</AI4>

<AI5>

2.3   SL(5)498 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd ac i dynnu sylw at oblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI5>

<AI6>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

</AI9>

<AI10>

4.1   SL(5)491 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth i'w adroddiad a chytunodd i ysgrifennu i ofyn am ragor o eglurder ynghylch y camau y bwriedir eu cymryd er mwyn cywiro'r gwallau a nodwyd.

</AI10>

<AI11>

5       Papurau i'w nodi

</AI11>

<AI12>

5.1   Llythyr gan y Prif Weinidog: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

</AI12>

<AI13>

5.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

</AI13>

<AI14>

5.3   Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi:  Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, a chytunodd i ymateb i gadarnhau ei fwriad i barhau i ymgysylltu â Phwyllgor yr Undeb Ewropeaidd.

</AI14>

<AI15>

5.4   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

</AI15>

<AI16>

5.5   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

</AI16>

<AI17>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI17>

<AI18>

7       Trafod ymchwiliad yn y dyfodol

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i faterion yn ymwneud â chyfiawnder, a chytunodd i wneud penderfyniad ynghylch penodi cynghorydd arbenigol yn y cyfarfod nesaf.

</AI18>

<AI19>

8       Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - dull o gynnal gwaith craffu

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o gynnal gwaith craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Filiau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Llywodraeth y DU.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>