Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Chwefror 2020

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddDCC@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.30-14.35                                                                                                    

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                          (Tudalennau 1 - 10)

CLA(5)-07-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)500 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                        (Tudalennau 11 - 21)

CLA(5)-07-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 5 – Gorchymyn

CLA(5)-07-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI6>

<AI7>

2.3   SL(5)498 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 22 - 33)

CLA(5)-07-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-20 – Papur 10 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd, 31 Ionawr 2020

</AI7>

<AI8>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

14.35-14.40                                                                                                    

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(5 494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                        (Tudalennau 34 - 51)

CLA(5)-07-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI10>

<AI11>

3.2   SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 52 - 74)

CLA(5)-07-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

</AI11>

<AI12>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

14.40-14.45                                                                                                    

</AI12>

<AI13>

4.1   SL(5)491 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 75 - 79)

CLA(5)-07-20 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)07–20 – Papur 18 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI13>

<AI14>

5       Papurau i'w nodi

14.45-14.50                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

5.1   Llythyr gan y Prif Weinidog: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru

                                                                                        (Tudalennau 80 - 86)

CLA(5)-07-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 12 Chwefror 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 20 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Ionawr 2020

</AI15>

<AI16>

5.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

                                                                                        (Tudalennau 87 - 88)

CLA(5)-07-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 12 Chwefror 2020

</AI16>

<AI17>

5.3   Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi:  Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig

                                                                                        (Tudalennau 89 - 90)

CLA(5)-07-20 – Papur 22 – Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, 12 Chwefror 2020

</AI17>

<AI18>

5.4   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020

                                                                                        (Tudalennau 91 - 92)

CLA(5)-07-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

</AI18>

<AI19>

5.5   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU – Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020

                                                                                        (Tudalennau 93 - 94)

CLA(5)-07-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

</AI19>

<AI20>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

14.50                                                                                                               

</AI20>

<AI21>

7       Trafod ymchwiliad yn y dyfodol

14.50-15.00                                                                    (Tudalennau 95 - 98)

CLA(5)-07-20 – Papur 25 – Cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

</AI21>

<AI22>

8       Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - dull craffu

15.00-15.10                                                                  (Tudalennau 99 - 127)

CLA(5)-07-20 – Papur 26 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-07-20 – Papur 27 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pysgodfeydd

</AI22>

<AI23>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 2 Mawrth 2020

 

</AI23>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>