Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Chwefror 2020

Amser: 13.30 - 14.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5868


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Carwyn Jones AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Chris Humphreys, Llywodraeth Cymru

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Llywodraeth Cymru

Eoghan O’Regan, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Rachael Davies (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd ymddiheuriadau. Nododd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn newid ei enw i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(5)489 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â'r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI4>

<AI5>

4       Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

</AI5>

<AI6>

4.1   SL(5)490 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio

Trafododd y Pwyllgor y Cod a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

</AI8>

<AI9>

5.2   Llythyr gan y Prif Weinidog: Rhaglen OS Ymadael â’r UE

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI10>

<AI11>

7       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI11>

<AI12>

8       Trafod ymchwiliad posibl yn y dyfodol

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad posibl yn y dyfodol a chytunodd i ystyried y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>