Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Chwefror 2020

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

13.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

13.30-14.30                                                                      (Tudalennau 1 - 44)

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Eoghan O'Regan, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Chris Humphreys, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-05-20 – Papur briffio

CLA(5)-05-20 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 30 Ionawr 2020

CLA(5)-05-20 – Papur 2 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 27 Ionawr 2020

 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad y Polisi

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(5)489 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â'r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020

                                                                                        (Tudalennau 45 - 57)

CLA(5)-05-20 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-05-20 Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-05-20 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

</AI6>

<AI7>

4       Is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

4.1   SL(5)490 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio

                                                                                      (Tudalennau 58 - 135)

CLA(5)-05-20 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-05-20 – Papur 7 – Cod Ymarfer

CLA(5)-05-20 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI8>

<AI9>

5       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5.1   Llythyr gan y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

                                                                                    (Tudalennau 136 - 137)

CLA(5)-05-20 – Papur 9 – Llythyr gan y Llywydd, 27 Ionawr 2020

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

7       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

8       Trafod ymchwiliad posibl yn y dyfodol

                                                                                    (Tudalennau 138 - 142)

CLA(5)-05-20 - Papur 10 - Cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

CLA(5)-05-20 – Papur 11 –Pwyllgor Busnes: Newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

</AI13>

<AI14>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 10 Chwefror 2020

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>