Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Ionawr 2020

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

14.30                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

14.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.35-14.40                                                                                                    

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)482 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020

                                                                                          (Tudalennau 1 - 47)

CLA(5)-01-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-01-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-20 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.2   SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 48 - 82)

CLA(5)-01-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-01-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

</AI7>

<AI8>

3.3   SL(5)481 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

                                                                                        (Tudalennau 83 - 95)

CLA(5)-01-20 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-01-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-20 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 6 Rhagfyr 2019

</AI8>

<AI9>

Offerynnau Dim Gweithdrefn

</AI9>

<AI10>

3.4   SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                      (Tudalennau 96 - 105)

CLA(5)-01-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 13 – Gorchymyn

CLA(5)-01-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

</AI10>

<AI11>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - wedi’u trafod yn flaenorol

14.40-14.45                                                                                                    

</AI11>

<AI12>

4.1   SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                    (Tudalennau 106 - 111)

CLA(5)-01-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 16 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI12>

<AI13>

5       Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

14.45-14.50                                                                (Tudalennau 112 - 114)

CLA(5)-01-20 – Papur 17 – Is-ddeddfwriaeth sydd ag adroddiadau clir

</AI13>

<AI14>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI14>

<AI15>

5.1   SL(5)479 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio

                                                                                                                          

</AI15>

<AI16>

5.2   SL(5)480 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod

                                                                                                                          

</AI16>

<AI17>

6       Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â nhw (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

14.50-14.55                                                                                                    

</AI17>

<AI18>

6.1   SICM(5)27 - Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019

                                                                                    (Tudalennau 115 - 126)

CLA(5)-01-20 – Papur 18 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-01-20 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-20 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)-01-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, 17 Rhagfyr 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 22 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI18>

<AI19>

7       Papur(au) i'w nodi

14.55-15.00                                                                                                    

</AI19>

<AI20>

7.1   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Gwaith craffu gan y Cynulliad ar gytundebau rhyngwladol

                                                                                    (Tudalennau 127 - 128)

CLA(5)-01-20 – Papur 23 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 9 Rhagfyr 2019

</AI20>

<AI21>

7.2   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd: Tynnu Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 yn ôl

                                                                                    (Tudalennau 129 - 130)

CLA(5)-01-20 – Papur 24 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd, 11 Rhagfyr 2019

</AI21>

<AI22>

7.3   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau’r DU sy’n ymdrin ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

                                                                                    (Tudalennau 131 - 142)

CLA(5)-01-20 – Papur 25 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 Rhagfyr 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 26 – Llythyr at Glerc y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 2 Rhagfyr 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 27 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 Tachwedd 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Tachwedd 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 29 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 18 Hydref 2019

</AI22>

<AI23>

7.4   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 143 - 146)

CLA(5)-01-20 – Papur 30 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, 19 Rhagfyr 2019

</AI23>

<AI24>

7.5   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020

                                                                                                   (Tudalen 147)

CLA(5)-01-20 – Papur 31 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 20 Rhagfyr 2019

</AI24>

<AI25>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

15.00                                                                                                               

</AI25>

<AI26>

9       Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - briff

15.00-15.10                                                                (Tudalennau 148 - 168)

CLA(5)-01-20 – Papur briffio

</AI26>

<AI27>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 13 Ionawr

 

</AI27>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>