Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 9 Gorffennaf 2019

Amser: 08.30 - 08.51
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Lowri Hughes, Ysgrifenyddiaeth y Siambr

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Dirprwy Lywydd.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Nododd y Rheolwyr Busnes fod datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar Ffermio Cynaliadwy a'n Tir wedi cael ei ychwanegu at  fusnes Dydd Mawrth.

Dydd Mawrth

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

Dydd Mercher

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes y caiff y datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach - Blwyddyn Yn Ddiweddarach ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig.

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 -

 

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Blaenoriaethau Brexit (30 munud)

 

Dydd Mercher 25 Medi 2019 -

 

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Cefnogi a Hybu'r Gymraeg (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Llythyr at y Llywydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a nododd fod yna bellach ddatganiad gan y llywodraeth ar Brexit wedi'i drefnu ar gyfer 16 Gorffennaf. Cytunwyd i drefnu datganiad y Cadeirydd ar 17 Gorffennaf, yn amodol ar gadarnhad gan y Pwyllgor ei fod yn dal yn awyddus i fwrw ymlaen, yng ngoleuni'r datganiad a ychwanegwyd yn ddiweddar gan y llywodraeth.

 

</AI7>

<AI8>

4       Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

</AI8>

<AI9>

4.1   Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i'w hysbysu am yr amserlen gyllidebol arfaethedig, ac y bydd yn awr yn ysgrifennu at bob Pwyllgor arall.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'r Pwyllgor Cyllid, yn unol â'r Rheolau Sefydlog, a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod cyntaf ym mis Medi.

 

</AI9>

<AI10>

5       Rheolau Sefydlog

</AI10>

<AI11>

5.1   Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y Rheol Sefydlog ddrafft a chytunwyd i ddychwelyd ati yn yr hydref, ar ôl trafod gyda'u grwpiau. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i ymgynghori ar y cynigion.

 

</AI11>

<AI12>

6       Papur i'w nodi - Gohebiaeth at y Llywydd

</AI12>

<AI13>

6.1   Llythyr at y Llywydd gan y Prif Weinidog

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i aros am ymatebion gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol cyn ystyried ymhellach.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>