Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019

Amser: 08.30 - 09.04
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AC, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Lowri Hughes, Ysgrifenyddiaeth y Siambr

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Dydd Mercher

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 -

 

·         Dadl Fer Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni) (30 munud) - symudwyd i 26 Mehefin

·         Dadl Fer Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud) - wedi'i gohirio o 26 Mehefin

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 -

 

·         Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018 - 19 (30 munud)

·         Dadl ar yr adroddiad ar y cyd rhwng y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a'r Pwyllgor Cyllid: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Eitem fusnes ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru - trefniadau manwl

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a daethant i'r casgliad mai eu dewis oedd cael pleidlais ar y cynnig, yn hytrach nag iddo gael ei dderbyn heb bleidleisio arno. Siaradwyr y grwpiau ar gyfer yr eitem fydd Arweinwyr y Pleidiau, ac eithrio Plaid Cymru lle y bydd Rhun ap Iorwerth yn siarad. Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes annog eu Haelodau i fod yn bresennol ar gyfer y ddadl.

 

</AI7>

<AI8>

3.5   Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 3 Gorffennaf:

NNDM7102 Helen Mary Jones, (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar reoli'r gwasanaeth iechyd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) sefydlu corff proffesiynol i reolwyr y GIG yng Nghymru i bennu cymwyseddau proffesiynol craidd ar gyfer rheolwyr ar bob lefel, sicrhau bod rhaglenni hyfforddiant cychwynnol priodol a rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus yn cael eu datblygu, a gyda'r pŵer i gymryd sancsiynau yn erbyn rheolwyr am berfformiad gwael neu anniogel;

b) sicrhau gwir annibyniaeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru;

c) sefydlu dyletswydd gonestrwydd cyfreithiol i fod yn berthnasol i bob gweithiwr iechyd proffesiynol gan gynnwys rheolwyr; a

d) sefydlu system gwynion ddilys, gadarn a thryloyw sy'n cefnogi rhieni a theuluoedd.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cymraeg 2050: Strategaeth ar gyfer y Gymraeg

 

</AI8>

<AI9>

4       Deddfwriaeth

</AI9>

<AI10>

4.1   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar gyfer craffu gan y pwyllgor, gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd yn ôl ar 4 Gorffennaf.

 

</AI10>

<AI11>

4.2   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar gyfer craffu gan y pwyllgor, gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd yn ôl ar 3 Hydref.

 

</AI11>

<AI12>

Unrhyw Fater Arall

Yn amodol ar gadarnhad gan grŵp Ceidwadwyr Cymru ei fod yn fodlon, cytunwyd y dylid gostwng nifer aelodau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i 4 Aelod. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno'r cynnig i ddileu Dawn Bowden o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol cyn gynted ag y ceir cadarnhad.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>