Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019

Amser: 11.00 - 11.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5781


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Craig Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Rhianon Passmore AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1     Nodwyd y cofnodion a'r papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Ail Gyllideb Atodol 2019-20 - 25 Tachwedd 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 28 Tachwedd 2019

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

</AI5>

<AI6>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o ddechrau’r cyfarfod nesaf ar 18 Rhagfyr 2019

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

4       Trafod y flaenraglen waith

4.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

</AI7>

<AI8>

5       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod yr adroddiad drafft a’r Bil drafft

5.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Trafod yr adroddiad drafft

6.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>