Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019

Amser: 09.31 - 10.51
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5777


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Laura Fox, Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC.

</AI1>

<AI2>

2       Briff technegol: Gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth trethi Cymru

2.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol gyda Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth; Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru; a Laura Fox, Trysorlys Cymru ar newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth trethi Cymru.

</AI2>

<AI3>

3       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gynnwys yr adroddiad drafft.

</AI3>

<AI4>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dull diwygiedig o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 a chytunodd ar y dull gweithredu.

</AI4>

<AI5>

5       Dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar ddod

5.1     Ystyriodd y Pwyllgor y papur ar y dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar ddod.

</AI5>

<AI6>

6       Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

6.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried drafft diwygiedig ar 27 Tachwedd 2019.

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>