Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Hydref 2019

Amser: 09.33 - 11.35
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5775


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tim Edds, Llywodraeth Cymru

David Meaden, Public Services Ombudsman for Wales Office

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Alex Slade, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Datganodd Alun Davies fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

3       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Sesiwn dystiolaeth

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau; a David Meaden, Cyfrifydd Ariannol.

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod (eitemau 5, 7 ac 8)

4.1     Cymeradwywyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

5       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI5>

<AI6>

6       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

6.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru; a Tim Edds, Cyfreithiwr, Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Llywodraeth Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

7       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

8       Trafod adroddiad drafft ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

8.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried adroddiad diwygiedig maes o law.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>