Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Hydref 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09:30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 4)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2019

</AI2>

<AI3>

3       Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth

(09:30-10:30)                                                                    (Tudalennau 5 - 44)

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 1 – Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-21

Briff ymchwil

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 ac 8

(10:30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

5       Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

(10:30-10:45)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl: 10:45-11:00

 

</AI6>

<AI7>

6       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(11:00-11:45)                                                                  (Tudalennau 45 - 52)

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru

Tim Edds, Cyfreithiwr, Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff ymchwil

</AI7>

<AI8>

7       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(11:45-12:00)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

8       Trafod yr adroddiad drafft ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

(12:00-12:30)                                                                (Tudalennau 53 - 129)

Papur 2 - Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 3 - adroddiad drafft

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>