Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09:00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi

(09:00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 6)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2019

 

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn dystiolaeth: Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

(09:00-09:30)                                                                    (Tudalennau 7 - 13)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Uwch Reolwr Biliau, Llywodraeth Cymru

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) [fel y’i cyflwynwyd]

Memorandwm Esboniadol

Briff ymchwil

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod hwn (Eitem 5 ac Eitem 7) ac o’r cyfarfod yn ei gyfanrwydd ar 9 Hydref 2019

(09:30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

5       Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(09:30-09:40)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl: 09.40-09.45

 

</AI6>

<AI7>

6       Sesiwn dystiolaeth: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21

(09:45-11:00)                                                                  (Tudalennau 14 - 72)

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Suzy Davies AC, Comisiynydd ar gyfer y Gyllideb a Llywodraethu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Papur 1 - Cyllideb ddrafft Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2020-21

Briff ymchwil

</AI7>

<AI8>

7       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21: Trafod y dystiolaeth

(11:00-11:15)                                                                                                  

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>