Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019

Amser: 09.20 - 10.31
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5769


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Joyce Watson AC (yn lle Lynne Neagle AC)

David Rees AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Frances Duffy, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC a Lynne Neagle AC.  Dirprwyodd Joyce Watson AC ar ran Lynne Neagle AC.

 

 

</AI1>

<AI2>

2       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

2.1 O dan reol sefydlog 17.24A, datganodd Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor, fuddiant fel meddyg teulu sydd wedi talu indemniad meddygol yn y gorffennol tra’n gweithio fel meddyg.

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, trafododd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil, a’u gwaredu:

Gwelliant 1 (Angela Burns): cafodd y gwelliant hwn ei dynnu yn ôl, gyda chytundeb y Pwyllgor.

Gwelliant 2 (Angela Burns): cafodd y gwelliant hwn ei dynnu yn ôl, gyda chytundeb y Pwyllgor.

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno. Yn sgil hynny, mae trafodion Cyfnod 2 wedi'u cwblhau.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Gymdeithas Gwarchod Meddygol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn   

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI7>

<AI8>

5       Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor drefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), a chytunodd arni.  Bydd trefn y drafodaeth yn cael ei chyhoeddi ar dudalen we'r Bil.

</AI8>

<AI9>

6       Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu mewn perthynas â’r gwaith dilynol sydd i'w wneud yn y maes hwn, a chytunodd arno.

</AI9>

<AI10>

7       Blaenraglen Waith: Trafod y flaenraglen waith

7.1  Cytunodd y Pwyllgor i flaenoriaethu dau ymchwiliad i'w hystyried - ymchwiliad i leoliadau cleifion mewnol CAMHS y tu allan i'r ardal, ac ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r ysbyty. Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar nifer o ddarnau byrrach eraill o waith. Caiff y manylion eu cyhoeddi ar wefan y Comisiwn.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>