Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol  (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafodaethau Cyfnod 2

(09.30-10.15)                                                                      (Tudalennau 1 - 4)

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Frances Duffy, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Papur 3 - Y drefn bleidleisio ar gyfer gwelliannau a gyflwynwyd

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(10.15)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

                                                                                            (Tudalennau 5 - 7)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gymdeithas Gwarchod Meddygol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn   

(10.15)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth

(10.15-10.20)                                                                  (Tudalennau 12 - 15)

 

Papur 7: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth

</AI9>

<AI10>

6       Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol

(10.20-10.35)                                                                  (Tudalennau 16 - 30)

Papur 8 - Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol

</AI10>

<AI11>

7       Blaenraglen Waith: Trafod y blaenraglen waith

(10.35-11.20)                                                                  (Tudalennau 31 - 38)

Papur 9 – Blaenraglen waith

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>