Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019

Amser: 09.31 - 11.28
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5764


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Helen Mary Jones AC

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

Alex Howells, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Julie Rogers, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sarah McCarty, Social Care Wales

Sue Evans, Social Care Wales

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Evan Jones (Dirprwy Glerc)

Rebekah James (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC.  Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Helen Mary Jones AC yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

</AI1>

<AI2>

2       Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a Gofal Cymdeithasol Cymru

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan y Gymdeithas Gwarchod Meddygol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol parthed Gwasanaethau Endosgopi yng Nghymru

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1  Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

</AI7>

<AI8>

5       Craffu cyffredinol ar Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a Gofal Cymdeithasol Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth am eu gweithlu a’u strategaethau iechyd meddwl.

</AI8>

<AI9>

6       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

6.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan dderbyn ei gasgliadau a’i argymhellion, yn amodol ar rai newidiadau. Bydd y Pwyllgor yn trafod y newidiadau hyn yn y cyfarfod yr wythnos nesaf. 

</AI9>

<AI10>

7       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

7.1   Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>