Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Hydref 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Gwasanaethau Awtistiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(09.30-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 17)

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio – Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Datganiad Ysgrifenedig: Gwella gwasanaethau awtistiaeth

Papur gan Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(10.00-10.40)                                                                  (Tudalennau 18 - 43)

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Frances Duffy, Cyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

 

Briff ymchwil

 

Papur 1 – Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru

Papur 2 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Papur 2a – Addysg a Gwella Iechyd Cymru

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.40 - 10.45)

 

</AI5>

<AI6>

4       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Sefydliadau Amddiffyn Meddygol

(10.45-11.45)                                                                  (Tudalennau 44 - 51)

Mary-Lou Nesbitt, Pennaeth Cysylltiadau Llywodraethol ac Allanol, Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Dr Matthew Lee, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol, Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Emma Parfitt, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynghori  a Chyfreithiol, Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

David Sturgeon, Cyfarwyddwr Datblygu, Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

 

Papur 3 - Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Papur 4 - Y Gymdeithas Amddiffyn Meddygol

Papur 4a – Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

(11.45)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau Iach: Cymru Iach

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

</AI8>

<AI9>

5.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch hawliau plant yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 54 - 55)

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(11.45)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

7       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth ac ystyried themâu sy'n codi

(11.45-12.15)                                                                                                  

</AI11>

<AI12>

8       Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod yr adroddiad drafft

(12.15-12.30)                                                                                                  

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>