Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Hydref 2019

Amser: 09.02 - 11.52
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5761


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Siân Gwenllian AC (yn lle Helen Mary Jones AC)

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

David Pritchard, Social Care Wales

Huw David, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Nicola Stubbins, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC, ac roedd Siân Gwenllian AC yn bresennol fel dirprwy ar ei rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI3>

<AI4>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI4>

<AI5>

6       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI5>

<AI6>

7       Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: trafod yr adroddiad drafft

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân newid.

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>