Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Hydref 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


Drafft

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

(09.15-10.20)                                                                    (Tudalennau 1 - 76)

David Pritchard, Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Gofal Cymdeithasol Cymru

Y Cynghorydd

Huw David, Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nicola Stubbins, Is-lywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Briff ymchwil

Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg

 

Papur 1 – Gofal Cymdeithasol Cymru

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.20-10.30)

 

</AI4>

<AI5>

3       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(10.30-12.00)                                                                (Tudalennau 77 - 110)

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig – Llywodraeth Cymru

 

Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(12.00)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

6       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(12:00-12:10)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

7       Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: trafod yr adroddiad drafft

(12:10-12.30)                                                                                                  

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>