Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019

Amser: 09.00 - 11.47
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5749


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Huw Irranca-Davies AC

Mark Isherwood AC

Leanne Wood AC

Tystion:

Claire Germain, Llywodraeth Cymru

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Llywodraeth Cymru

Angharad Thomas-Richards, Llywodraeth Cymru

Cath Wyatt, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.  

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Caroline Jones. 

 

</AI1>

<AI2>

2       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

·         Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Phartneriaethau

·         Angharad Thomas Richards, Pennaeth Tîm Polisi Llywodraeth Leol ac Etholiadau

·         Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn darparu rhagor o fanylion ar y materion a ganlyn:  

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Cynnydd o ran rhoi'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith

3.1a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru: Cynnydd o ran rhoi'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019

 

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

5       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>