Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019

Amser: 08.50
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

[08.50 - 09.00]

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

(09.00 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 57)

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Papurau:

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Memorandwm Esboniadol

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(11.00 - 11.05)                                                                             (Tudalen 58)

</AI4>

<AI5>

3.1   Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Cynnydd o ran rhoi'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith

                                                                                      (Tudalennau 59 - 104)

</AI5>

<AI6>

3.2   Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019

                                                                                    (Tudalennau 105 - 106)

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.05)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

5       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

(11.05 - 11.20)                                                                                                

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>