Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 24 Hydref 2019

Amser: 10.01 - 11.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5734


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

John Griffiths AC

Delyth Jewell AC

Carwyn Jones AC

David Melding AC

Tystion:

Dylan Foster Evans, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Pam Whitham, Arolwg Ordnans

Osian Rhys, Cymdeithas yr Iaith

Eleri James, Comisiynydd y Gymraeg

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Clerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC.

</AI1>

<AI2>

2       Diogelu Enwau Lleoedd Hanesyddol

2.1 Ymatebodd Dylan Foster Evans o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Pam Whitham o'r Arolwg Ordnans, Eleri James o Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ac Osian Rhys o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gwestiynau gan y Pwyllgor.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth ynghylch Recriwtio Cyfarwyddwr Cymru Greadigol

3.1 Nododd yr Aelodau y papur.

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth Cymru am astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud â gwasanaethau cerddoriaeth’

3.2 Nododd yr Aelodau y papur.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros dro

4.1 Enwebodd y Cadeirydd David Melding AC yn Gadeirydd Pwyllgor dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 6 Tachwedd; derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Ôl-drafodaeth breifat

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod y cylch gorchwyl drafft

7.1 Cytunodd yr aelodau ar y cylch gorchwyl.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>