Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019

Amser: 09.00 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5729


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

Llyr Gruffydd AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

James Byrne, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Eleri Davies, Innogy Renewables UK

Anthony Geddes, Confor

Rhys Wyn Jones, Renewable UK Cymru

Jerry Langford, Coed Cadw

Will Ryan, Savills

Mike Wilkinson, RSPB Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Neil Hamilton AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 5 - Ynni

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Will Ryan, Cyfarwyddwr, Cynllunio, Savills; Rhys Wyn Jones, Pennaeth, Renewable UK Cymru; ac Eleri Davies, Pennaeth Caniatâd y DU, Innogy Renewables UK Ltd.

 

</AI2>

<AI3>

3       Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 6 - Bioamrywiaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan James Byrne, Rheolwr Tirweddau Byw, Ymddiriedolaethau Natur Cymru; Anthony Geddes, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor; Jerry Langford, Rheolwr Materion Cyhoeddus, Coed Cadw; Mike Wilkinson, Uwch Gynllunydd Cadwraeth, RSPB Cymru.

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

</AI4>

<AI5>

5       Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - Sesiwn Friffio - PREIFAT.

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Graeme Purves, Cynghorwr Arbenigol i'r Pwyllgor.

5.2 Trafododd ac adolygodd y Pwyllgor y dystiolaeth sydd wedi dod i law ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft Cymru 2020-2040.

5.3 Cododd y Pwyllgor faterion ac argymhellion y mae am eu codi yn ei adroddiad i Lywodraeth Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

6       Trafod dull gweithredu’r Pwyllgor o ran yr Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd - PREIFAT

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu o ran ei waith ar dlodi tanwydd a chytunodd arno.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>