Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Medi 2019

Amser: 09.15 - 12.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5726


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Llyr Gruffydd AC

Neil Hamilton AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Syr David Henshaw, Cyfoeth Naturiol Cymru

Carys Bennett, People for Ethical Treatment of Animals (PETA) UK

Ross Clubb, RSPCA

Chris Draper, Born Free Foundation

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Katy Orford (Ymchwilydd)

Emily Williams (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies AC.

</AI1>

 

<AI2>

2       Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Carys Bennet, Uwch-gyswllt Corfforaethol - Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol, Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA); Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol, RSPCA; Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation.

</AI2>

 

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 4

3.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

</AI3>

 

<AI4>

4       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

</AI4>

 

<AI5>

5       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru - CYHOEDDUS

5.1 Cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn penodi gyda Syr David Henshaw, ymgeisydd dewisol Llywodraeth Cymru ar gyfer swydd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru.

</AI5>

 

 

 

<AI6>

6       Papur(au) i'w nodi

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI6>

<AI7>

6.1   Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - gwahoddiad i gyfrannu i Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol

</AI7>

 

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 8

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 8.

 

</AI8>

<AI9>

8       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 5

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r gwrandawiad cyn penodi.

8.2 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar ganlyniad y gwrandawiad a chytunodd arno.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>