Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019

Amser: 09.32 - 11.22
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5722


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Dr Nigel Newton, Prifysgol Caerdydd

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC, ond nid oedd neb yn dirprwyo ar ei ran.

</AI1>

<AI2>

2       Diwygio’r cwricwlwm - sesiwn ar Ddyfodol Llwyddiannus i Bawb: Ymchwiliadau i ddiwygio’r cwricwlwm (Adroddiad Terfynol)

6.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio gan Dr Nigel Newton:

2.2 Cytunodd Dr Newton i ddarparu adroddiad y Sefydliad Materion Cymreig, sef, Dibenion Cyffredin - Goblygiadau diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru i addysg bellach, addysg uwch, sgiliau a busnes i’r Pwyllgor.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Nodwyd y papurau.

3.2 Mewn perthynas â’r ohebiaeth a ddaeth i law ar addysg ddewisol gartref, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i:

·         ailadrodd ei gred bod angen gweithredu i sicrhau bod plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn cael eu gweld a bod sgwrs yn cael ei chynnal â nhw am yr addysg â gânt, ac i sicrhau eu bod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel;

·         gofyn am eglurhad ar y pwyntiau cyfreithiol a godwyd yn yr ohebiaeth ynghylch ar ba sail y gellid llunio canllawiau arfaethedig;

·         gofyn am fanylion ar ba weithdrefn a / neu broses ymgynghori (os o gwbl) y Cynulliad y bydd y fersiynau terfynol o’r canlynol yn ddarostyngedig iddynt, a’r amserlenni cysylltiedig ar gyfer pob un:

-     addysg gartref: canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol a llawlyfr ar gyfer addysgwyr cartref;

-     rheoliadau a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol: i awdurdodau lleol gynnal a phoblogi cronfa ddata o blant o oedran ysgol gorfodol yn eu hardal, i’w helpu i adnabod plant nad ydynt yn hysbys iddynt; byrddau iechyd lleol i ddatgelu gwybodaeth anfeddygol i awdurdodau lleol i helpu’r awdurdod i adnabod plant yn eu hardal; ac ysgolion annibynnol i ddatgelu gwybodaeth i awdurdodau lleol am ddysgwyr yn yr ysgol annibynnol.

</AI3>

<AI4>

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

5       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod yr adroddiad drafft

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

5.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei ddosbarthu drwy e-bost ar gyfer cytuno arno.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>