Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi:

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1   Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - atebion i gwestiynau na chyrhaeddwyd yn y cyfarfod ar 16 Medi 2019

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

Dogfennau atodol:

Llythyr

</AI3>

<AI4>

2.2   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

                                                                                          (Tudalennau 5 - 17)

Dogfennau atodol:

Papur ymateb

</AI4>

 

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

 

</AI5>

<AI6>

PREIFAT

 

</AI6>

<AI7>

4       Trafod Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd (Datgarboneiddio)

(09.30-09.50)                                                                  (Tudalennau 18 - 37)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI7>

 

<AI8>

5       Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040

(09.50- 10.10)                                                                 (Tudalennau 38 - 71)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI8>

 

<AI9>

6       Trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn dilyn y sesiwn graffu ar 20 Tachwedd.

(10.10-10.30)                                                                  (Tudalennau 72 - 77)

Dogfennau atodol:

Llythyr drafft (Saesneg yn unig)

</AI9>

 

<AI10>

7       Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru - Tlodi Tanwydd

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 78 - 87)

Mathew Mortlock, Cyfarwyddwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

Emma Giles, Arweinydd Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Rheolwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI10>

<AI11>

8       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(11.30-11.45)                                                                  (Tudalennau 88 - 90)

 

Dogfennau atodol:

Papur drafft (Saesneg yn unig)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>