Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2019

Amser: 09.30 - 11.01
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5695


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Ffion Griffith, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Islwyn

Maisy Evans, Welsh Youth Parliament Member for Torfaen

Todd Murray, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ben-y-bont ar Ogwr

Betsan Angell Roberts, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ogledd Caerdydd

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, a nododd fod y sesiwn wedi'i threfnu i nodi 30 mlynedd ers i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn agor ar gyfer llofnodwyr. 

2.2. Croesawodd y Cadeirydd Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon. Gwahoddwyd ef i ymuno â'r sesiwn gan fod gwaith Senedd Ieuenctid Cymru yn berthnasol i bob pwyllgor.

2.3 Trafododd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru eu blaenoriaethau gyda'r Pwyllgor, a'u gwaith ar ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Hawliau Plant.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papur i’w nodi

3.1 Nodwyd y papurau.

 

</AI3>

<AI4>

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI12>

<AI13>

5       Ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru - trafod y materion allweddol

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol, a chytuno y byddai'r adroddiad drafft yn cael ei drafod eto yn y cyfarfod ar 16 Ionawr 2020.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>