Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru

(09.30 - 10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 2)

 

Mae dydd Mercher 20 Tachwedd 2019 yn nodi 30 mlynedd ers i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) agor ar gyfer llofnodwyr. I nodi'r achlysur hwn, mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PPIA) wedi gwahodd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru (SIC) i sesiwn gyhoeddus i drafod blaenoriaethau SIC a gwaith ei Haelodau ar ymchwiliad y Pwyllgor PPIA i hawliau plant.

 

Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid

Betsan Roberts, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ogledd Caerdydd

Todd Murray, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ben-y-bont ar Ogwr

Ffion Griffith, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Islwyn

Maisy Evans, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Dorfaen

 

Dogfennau atodol:

Papur Briffio'r Aelodau

</AI3>

<AI4>

3       Papur i'w nodi

(10.15)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth - Anghenion Dysgu Ychwanegol a thrafnidiaeth

                                                                                                       (Tudalen 3)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 – Papur i'w nodi 1

 

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch a wnaed gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i dri o'r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor ar statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 2

 

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr at y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Gyllido Ysgolion

                                                                                          (Tudalennau 6 - 15)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 3

 

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant

                                                                                                     (Tudalen 16)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 4

 

 

 

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Plant sy'n derbyn gofal

                                                                                        (Tudalennau 17 - 21)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

3.6   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - gwybodaeth ychwanegol yn y dilyn sesiwn graffu ar 6 Tachwedd ynghylch yr adroddiad blynyddol ar gyfer 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 22 - 24)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr ar y cyd gan yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant a Plant yng Nghymru – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Hydref ynghylch hawliau plant yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

 

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr at Weinidogion Llywodraeth Cymru ynghylch y datganiad ar y cyd ar yr adolygiad arfaethedig o deithio gan ddysgwyr ôl-16

                                                                                        (Tudalennau 27 - 28)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - Papur i'w nodi 8

 

</AI12>

<AI13>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.15)                                                                                                             

 

</AI13>

<AI14>

Egwyl

(10.15 - 10.30)

 

</AI14>

<AI15>

5       Ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru - trafod y materion allweddol

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 29 - 58)

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-32-19 - papur preifat - materion allweddol

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>