Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Hydref 2019

Amser: 09.30 - 12.43
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5683


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Rhianon Passmore AC (yn lle Dawn Bowden AC)

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Sean O’Neill, Plant yng Nghymru

Tim Ruscoe, Barnardo’s Cymru

Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

Dr Phillip Connor, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Rhian Croke, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Rhian Thomas Turner, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Melissa Wood, EHRC

Hannah Wharf, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Comisiynydd Plant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Hefin David AC. Dirprwyodd Rhianon Passmore ar ran Dawn Bowden.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Grŵp Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yng Nghymru.

2.2 Gwnaethant gytuno i ddarparu enghreifftiau o'u hymchwil ddiweddar (ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol) o Asesiadau Effaith Hawliau Plant a gwblhawyd yn ôl-weithredol ar ôl i bolisi gael ei gyflwyno.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

4.2     Gwnaethant gytuno i ddarparu enghreifftiau rhyngwladol o sut mae mecanweithiau cenedlaethol ar gyfer gweithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig, adrodd arnynt a chynnal gwaith dilynol yn eu cylch yn gweithredu'n ymarferol.

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 4

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI6>

<AI7>

</AI9>

<AI10>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

8       Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>